Ffotograffydd Caerdydd | Ffotograffydd Bro Morgannwg

Amdana i

Gadewch i fi gyflwyno fy hun. Clare dwi - ffotograffydd babis, plantos a theuluoedd sy’n gweithio ar draws Caerdydd a Bro Morgwannwg. Dwi’n caru goleuni naturiol a chreu portreadau modern i chi drysori.

Ar ôl genedigaeth fy merch, sylweddolais bod y dyddiau’n gwibio heibio, a’i bod hi’n tyfu fyny’n llawer rhy gyflym! Mi o’n i eisiau creu cofnod o bob rhan o’i bywyd, bob datblygiad, bob carreg filltir a bob rhan o’i phersonoliaeth bach. Dyna ydi’r nod ar gyfer bob un teulu dwi’n gweithio efo - i greu cofnod i chi o’r amser arbennig yma ym mywyd eich teulu.

Un o’r pethau pwysicaf wrth dynnu lluniau ydi bod y plant (a’r oedolion!) yn teimlo’n hapus ac yn gallu ymlacio o flaen y camera. Dwi’n gaddo na fyddai byth yn eich gorfodi i eistedd yn llonydd a syllu mewn i’r camera tra’n dweud ‘gwenwch!’ am oriau maith. Dwi wedi mopio’n llwyr yn gweithio efo plant, ac fel cyn-athrawes wedi hen arfer efo plantos bach, eu cynnwrf a’u direidi. Fel ffotograffydd goleuni naturiol, mae gen i wledd o leoliadau ar draws Caerdydd a Bro Morgwannwg lle fyddwch chi a’ch plant yn joio cymaint nes i chi anghofio fy mod i yna. Wel, bron iawn.


ffotograffydd caerdydd | ffotograffydd bro morgannwg

portffolio

 
 

ffotograffydd caerdydd | ffotograffydd bro morgannwg

ffotograffiaeth teulu

Mi ydw i wedi mopio efo’r awyr agored ac mae’r teuluoedd dwi’n gweithio efo yn teimlo’r un peth! Dwi wrth fy modd efo’r sesiynau yma, yn cael crwydro drwy coedwigoedd, chwarae yn y parc, neu mynd am dro i lan y môr. Dydi plant ddim yn blant am byth - mae sesiwn fel hyn yn gyfle arbennig i gael lluniau o’r teulu cyfan gyda’i gilydd, ynghyd â rhai o’r plant yn chwilota am wiwerod, dringo coed, casglu cerrig a joio bod yn blant.

Dwi’n gweithio ar draws De Cymru yn cynnwys Caerdydd a Bro Morgannwg. Os oes gennych chi hoff leoliad, gadewch i fi wybod ac mi nawn ni blanio efo’n gilydd. Mae prisiau ffotograffiaeth teulu yn dechrau o £299 ac yn andros o boblogaidd yn ystod gwyliau’r ysgol felly bwciwch o flaen llaw i osgoi siom.

ffotograffydd caerdydd merch yn dawnsio

ffotograffydd caerdydd babis bach

FFOTOGRAFFYDD CAERDYDD | FFOTOGRAFFYDD BRO MORGWANNWG

FFOTOGRAFFIAETH BABIS

Mi fydd y sesiwn ffotograffiaeth babis yn digwydd yn eich cartref chi, gyda digon o amser i fwydo, newid clytiau a chael LOT o gydls i gadw’r babi’n hapus braf. Fel arfer, mi fydd y sesiwn yn para rhwng 2 a 3 awr. Pur anaml fyddai’n defnyddio props, nac ydw i chwaith yn gosod y babi mewn ‘poses’ - nid dyma steil fy lluniau. Mae fy lluniau babis yn naturiol, a llawn goleuni, gan ffocysu ar y manylion bach a’r perthynas rhyngddoch chi a’ch baban annwyl newydd sbon danlli.

Dwi’n teithio ar hyd De Cymru, yn cynnwys Caerdydd a Bro Morgannwg, ar gyfer y sesiynau yma, gyda prisiau’n dechrau o £349.


ffotograffydd caerdydd | ffotograffydd bro morgannwg

blog